مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه‌روزی بیماران مزمن اعصاب و روان (زنان) تحت نظارت سازمان بهزیستی


خدمات مرکز بستر آرامش

اغلب خدمات موجود برای بیماران روانی عمدتاً بستری کوتاه مدت در بیمارستان روانپزشکی هنگام عود بیماری و پس از ترخیص بصورت مراقبت در منزل توسط اعضاء خانواده است و خلاء بین این دو که وجود خدمات توانبخشی و آموزشی می‌باشد احساس می‌شود.
این مرکز درنظر دارد درمانهای اثربخش و جامع تحت نظر روانپزشک، پزشک عمومی، روانشناس، مددکار، کار درمانگر، پرستار و بهیار در جهت ارتقاء سطح توانمندی و کیفیت زندگی مددجویان مدنظر قرار دهد.

خدماتی که به بیماران ارائه خواهد شد
-    پذیرش بیماران روانی مزمن
-    مشاوره و درمان بیماران مزمن روانی
-    آموزش حرفه‌ای به منظور اشتغال بیماران در کارگاههای حمایت شده تولیدی 
-    نظارت بر روند درمان
-    حضور کادر تخصصی کاردرمانی، گفتار درمانی، مربی تغذیه، روانشناسی و مددکاری، مربی ورزشی....
-    برگزاری جشن‌ها در تمامی اعیاد و مناسبت‌ها و جشن تولید برای تمام بیماران با حضور خانواده های ایشان
-    تورهای تفریحی و زیاتی در جهت بهبود روحیه و امید به زندگی
-    شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد استان البرز
 

اهداف مرکز بستر آرامش

1- مراقبت، بستری و توانبخشی مددجویان
2- اجرای درمانهای طبی، روانی، اجتماعی، شغلی و آموزشی مددجویان
3- آموزش خانواده و مراقبین مددجویان
4- ارتقاء سطح توانمندی و کیفیت زندگی مددجویان
5- ارتقاء سطح بهداشت روانی خانواده
6- تقویت ارتباط مددجو و خانواده
7- مشارکت خانواده در پروسه درمان
8- پیشگیری از عود و پیشگیری از تشدید علائم بیماری
9- تقویت رفتار مثبت مددجویان و افزایش امید به زندگی
10- آموزش مهارتهای زندگی به مددجویان و خانواده های محترم